QUALITY CHARTER

 

Under construction. In the meantime, please see the Dutch version

 

Met betrekking tot haar kwaliteitsbewaking, verklaart Konsensus LC&D dat de volgende zaken van toepassing zijn:

 

DESKUNDIGHEID VAN DE TRAINERS & COACHES

 

 • Elke trainer of coach die rechtstreeks of onrechtstreeks trajecten voor Konsensus uitvoert, zal de klachtenprocedure en dit kwaliteitscharter onderschrijven.

 • De trainer/coacht  zal zich verder bekwamen door permanente bijscholing rond relevante coachingonderwerpen en door het bijhouden van vakliteratuur en -tijdschriften

 • De trainer/coach zal zich verder bekwamen via supervisie, met een frequentie van minstens 4 supervisies per jaar.

 • Konsensus LC&D is aangesloten bij beroepsorganisaties waardoor actuele kennis van de branche en ontwikkelingen hieromtrent wordt gewaarborgd.

 • De werkwijze van Konsensus LC&D is er op gericht om samen te werken met externe organisaties waarmee ze (doelgroep-)specifieke kennis en ervaring kan uitwisselen.

 

WAARBORGEN VOOR DE CONTINUITEIT VAN HET TRAININGS-/COACHINGSTRAJECT

 

 • Voorafgaandelijk aan elk traject zal een contract worden opgesteld, waarin alle voorwaarden, timing en kostprijs worden vastgelegd. Cliënten worden bijkomend geïnformeerd over de gedragskode en het klachtenreglement op de website van Konsensus LC&D.

 • Voor elk traject zal een intake worden georganiseerd. Daarin zullen doelstellingen worden bepaald, die als referentiekader dienen voor de tussentijdse- en eind-evaluaties.

 • Konsensus LC&D maakt gebruik van een evaluatiesysteem, waarmee ieder traject wordt gevolgd en bewaakt in het verloop van de vooraf overeengekomen procedure.

 • Met de cliënten wordt optioneel gedurende de uitvoering van het begeleidingstraject op vaste, vooraf bepaalde momenten geëvalueerd, waarbij de persoonlijke visie over het verloop en de uitvoering van het trajectplan, de resultaten en de ervaring met Konsensus LC&D in het algemeen wordt opgenomen. Continue verbetering van processen en producten is voor Konsensus LC&D een belangrijk aandachtspunt; de uitkomsten van evaluaties worden gebruikt als input voor het continue verbeterproces.

 • Konsensus LC&D zorgt voor enige flexibiliteit in de planning van het traject en kan door middel van verschuivingen vrijwel altijd een (tijdelijke) uitval opvangen.

 • Konsensus LC&D beschikt over een netwerk van freelance trainers & coaches met vergelijkbare methodologie, waardoor Konsensus LC&D in geval van nood een beroep kan doen op aanvullende capaciteit.

 

ALGEMENE SERVICE LEVEL AGREEMENTS

 

 • Op elke schriftelijke of telefonische oproep wordt binnen de 2 werkdagen gereageerd, behalve in geval van overmacht.

 • De opdrachtgever kan tussen de trainings/coachingssessies door steeds de trainer/coach contacteren met inhoudelijke of organisatorische vragen in verband met het traject. De trainer/coach zal aan elke vraag binnen de 2 werkdagen gevolg geven, behalve in geval van overmacht.

 • De opdrachtgever kan de trainings/coachingssessies naar keuze laten doorgaan op het eigen kantoor, of op een andere overeengekomen locatie.

 • Ingeval van annulatie van een sessie door de trainer/coach, zal deze de organisator binnen een redelijke termijn hiervan verwittigen, en een nieuwe afspraak vastleggen.

 

KLACHTEN

 

Klik hier indien je een klacht hebt. Konsensus LC&D zal jouw dossier met zorg behandelen.